Allmänna Villkor

ALLMÄNT

För det fall dessa Allmänna Villkor samt huvudavtalet avviker gentemot varandra ska Huvudavtalet äga företräde framför dessa Allmänna Villkor i de avsnitt de strider mot varandra.

4 Fix AB äger rätt att utan förvarning ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor utan kontraherande parts (”Kunden”s) godkännande. Det är Kundens ansvar att hålla sig uppdaterad med vid var tid tillämpliga Allmänna Villkor. De ändrade Allmänna Villkoren är bindande för parterna då de publiceras på 4 Fix AB:s hemsida alternativt skickas till Kunden.

MODELLÄNDRINGAR

4 Fix AB förbehåller sig rätt till smärre ändringar i av Kunden beställda modeller och konstruktioner, där detta är tillverkningstekniskt motiverat.

LEVERANS OCH TRANSPORT

Har 4 Fix AB enligt särskilt avtal åtagit sig att på̊ egen eller på̊ Kundens bekostnad ombesörja transport av varor sker sådan transport alltid på̊ Kundens risk enligt det anlitade transportföretagets villkor.

Leveranstid på varor är ungefärlig och avvikelser kan ske från angivna leveransdatum utan att Kunden kan rikta anspråk mot 4 Fix AB. För det fall Kunden ändrar ursprunglig beställning är 4 Fix AB berättigad till en skälig förlängning av leveranstiden.

I de fall en vara returneras på grund av att Kund inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer eller inte tagit emot leveransen på överenskommen tid, förbehåller 4 Fix AB rätten att debitera Kunden en avgift för att täcka 4 Fix AB:s kostnader för returfrakt samt returadministration samt för eventuella lokalhyror för förvaring, extra transporter, försäkring och uppkomna skador. I de fall tillämpligt fraktbolag eller 4 Fix AB kommit överens med Kunden om dag och tid för leverans men Kunden inte finns på plats vid leveranstillfället, kan en extra avgift för ett nytt leveransförsök tillkomma.

Finns anledning antaga att minskning av eller skada på̊ gods

uppkommit under transport, skall Kunden inom föreskriven tid göra anmälan därom till transportföretaget. Anmärkning skall antecknas på̊ transporthandlingen. Kunden äger endast rikta sina ersättningsanspråk för eventuell transportskada direkt till transportföretaget.

INSTALLATION

Om annat ej avtalats skall fackmässig montering och installation utföras på̊ platsen av 4 Fix AB, eller den de ställer i sitt ställe, på̊ Kundens bekostnad.

Har 4 Fix AB åtagit sig installation skall Kunden tillse:
– att tillfartsvägar och ev. förekommande hissar är

disponibla för 4 Fix AB,
– att lagringsutrymmen och uppackningslokaler står till 4

Fix AB förfogande på̊ platsen,
– att andra arbeten ej förhindrar eller försvårar

installationen,
– att lokalerna är avstädade i för installationen erforderlig

grad att arbetena utan hinder kan utföras av 4 Fix AB i

en sammanhängande följd och på̊ ordinarie arbetstid,
– att 4 Fix AB har fri tillgång till elkraft och belysning

under hela installationstiden, samt

– att lokaler och förvaringsutrymmen under installationstiden är låsta på̊ betryggande sätt och nycklar disponibla för 4 Fix AB.

Vid leverans och installation av heltäckande mattor och annan golvbeläggning liksom vid leverans och installation av inredningssnickerier gäller dessutom i tillämpliga delar allmänna leveransbestämmelser utgivna av Sveriges golvhandlares riksförbund, golventreprenörernas branschorganisation samt snickerifabrikanternas riksförbund.

Skulle leverans eller installation förhindras eller försenas på̊

grund av att Kunden ej iakttagit ovanstående, äger 4 Fix AB rätt att debitera Kunden kostnaden härför. Avviker lokalernas utförande från tillhandahållna handlingar på̊ ett sådant sätt att installation och monteringsarbete försvaras eller fördyras, äger 4 Fix AB rätt att debitera Kunden för uppkomna merkostnader. Framdragning och inkoppling av el-, vatten-, avlopps- eller liknande ledningar ingår ej i 4 Fix AB:s åtaganden. Kunden ansvarar för stöld och skador på̊ platsen som, utan att ha vållats av 4 Fix AB eller dess personal, drabbar levererat gods och verktyg avsedda för leveransen.

FELANSVAR

4 Fix AB ansvarar endast för fel i de fall felet ej täcks av återförsäljare av levererade varors garantiåtaganden. 4 Fix AB har endast ett felansvar för fel i varor som utgörs av ursprungliga material- eller tillverkningsfel som förelåg vid tidpunkten för leverans. 4 Fix AB:s felansvar omfattar därmed exempelvis inte fel i levererad vara som uppstår på grund av Kundens felaktiga handhavande, felaktig installation eller användning utanför det avsedda användningsområdet eller av andra anledningar oavsett om det ligger oaktsamhet eller uppsåt bakom omständigheten som orsakar felet. 4 Fix AB ansvarar ej för skador på̊ levererat gods, förorsakat av onormal fuktighet eller av onormala temperaturväxlingar i lokaler anvisade av Kunden. 4 Fix AB ansvarar ej för levererades växters livslängd eller skick.

4 Fix AB äger ensamt rätt att avgöra hur ett fel skall avhjälpas, genom till exempel reparation av varan eller omleverans. 4 Fix AB:s ansvar är begränsat till värdet på levererad tjänst eller vara varvid 4 Fix AB inte har någon skyldighet att lämna skadestånd eller på annat sätt ersätta köparen för kostnader som denne kan ha åsamkats genom felet.

REKLAMATION

Uppstår fel levererad tjänst eller vara ska Kunden inom skälig tid, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, skriftligen meddela 4 Fix AB om detta. Har sådant meddelande inte tillhandahållits 4 Fix AB inom ovan angivna tidsfrist bortfaller 4 Fix AB:s felansvar avseende det aktuella felet.

En konsument har rätt att reklamera i tre år från mottagandet av varan. Reklamation ska ske skriftligen inom skälig tid, dock senast inom två månader från det att en konsument upptäckt eller borde ha upptäckt felet. 4 Fix AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om felet inte är sådant att varan eller tjänsten är felaktig enligt konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Kunden äger inte rätt använda sådan information som kommer till dess kännedom på grund av Avtalet och sådant material som de tar del av under Avtalet i något annat syfte än vad som följer av Avtalet. Detta innebär att bland annat förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och motsvarande handlingar är och förblir 4 Fix AB:s egendom och att Kunden inte utan 4 Fix AB:s medgivande får nyttja eller sprida sådana handlingar. Ovanstående gäller oaktat om materialet eller informationen är möjlig att skydda enligt svensk eller utländsk immaterialrättslig lagstiftning.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir 4 Fix AB:s egendom till dess full betalning erlagts. Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser i enlighet med Avtalet, förbehåller sig 4 Fix AB rätten att häva Avtalet, återta varor och kräva ersättning för uppkomna kostnader med anledning av avtalsbrottet.

För det fall att 4 Fix AB gör återtag av levererat gods äger 4 Fix AB rätt att avgöra vilka delar av leverans som kvarstår obetalda.

Kunden förbinder sig att alltid hålla varorna försäkrade till förmån för 4 Fix AB till dess betalning skett.

FORCE MAJEURE

Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte råder över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.

För ansvarsbefrielse enligt denna punkt ska part utan dröjsmål meddela motparten härom. Är part förhindrad att fullgöra sina åtaganden under Avtalet med anledning av ansvarsbefrielse enigt ovan under minst nittio (90) dagar i följd har vardera part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

4 Fix AB samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra sina skyldigheter i enlighet med Avtalet och för att kommunicera med Kunden inom ramen för Avtalet. Den lagliga grunden för behandlingen är för att fullgöra Avtalet med Kunden.

4 Fix AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer enbart att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller, efter den 25 maj 2018, dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

För att genomföra leveranser i enlighet med Avtalet kommer 4 Fix AB att dela dina personuppgifter med våra logistikpartners. Vi är personuppgiftsansvariga och logistikpartnern är personuppgiftsbiträde för dessa personuppgifter.

4 Fix AB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att Kundens personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om Kunden har skäl att anta att personuppgifter som 4 Fix AB behandlar är inkorrekta skall Kunden kontakta 4 Fix AB med korrekta uppgifter.

Kunden har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få ett registerutdrag över personuppgifter som 4 Fix AB lagrar och behandlar. Begäran måste skickas in skriftligen till 4 Fix AB och vara underskriven av Kunden.

Kunden har rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att Kunden inte längre kan ingå avtal med 4 Fix AB.

4 Fix AB vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga.

Personuppgifterna behandlas inom EU/EES.

BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet, ska skälig jämkning i Avtalet ske.

TVIST

Svensk rätt ska tillämpas på detta Avtal. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Kontorsinredning
Privata hem
Konsultation